Meja - förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren.

Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan könsroller. Idéer om könsroller a5nses existera i all mänsklig erfarenhet och verksamhet och dessa idéer förmodas ligga till grund för hur sociala strukturer formas. Genusvetenskaplig forskning kan innefatta allt från övergripande materialistiska analyser av resursfördelning i samhället till kartläggning av informella maktstrukturer i en specifik, begränsad kontext. Genusperspektivet används, och utvecklas, även inom många andra discipliner än den rent genusvetenskapliga. (Wikipedia)

 

God kvalitet på landets genusutbildningar

Hög kompetens och starkt engagemang är genomgående kvaliteter bland lärarna på landets genusvetenskapliga utbildningar. Undervisningen håller ofta mycket hög standard och studenterna är påtagligt nöjda med utbildningen. Men de ekonomiska ramarna är snäva.

Högskoleverket har utvärderat utbildningarna i genusvetenskap vid Göteborgs, Karlstads, Linköpings, Lunds, Stockholms, Umeå, Uppsala och Örebro universitet samt vid Malmö och Södertörns högskola. Kvinnorna är i majoritet bland både lärare och studenter, men i takt med att ämnet utvecklats och nu också omfattar områden som maskulinitetsforskning och queerteori har antalet män på utbildningarna blivit fler.

Exempel på genusutbildningar:

Genusvetenskap, Mittuniversitetet

Genusvetenskap, inbegripet inriktningar som könsteoretisk forskning, feministisk forskning, mansforskning, sexualitetsforskning med mera, handlar om att undersöka och problematisera det vi till vardags kallar kön.

I varje samhälle finns en genusordning. Den består av alla föreställningar om kvinnligt och manligt som föreligger på en viss plats vid en viss tid och allt som dessa för med sig i fråga om vem som gör vad, vem som kan bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva och varandra, kollektivt och individuellt. Föreställningar och berättelser om kön, genus, genomsyrar vårt tänkande och präglar inte bara sexualitet och familjeliv utan också arbetsmarknad, politik, religion, juridik etc. Genus är en term som pekar på en särskild aspekt av allt mänskligt liv.

Fristående kurser som erbjuds:

Genusvetenskap GR (A), Lika villkor i undervisning, lärande och forskning II, 7,5 hp, distanskurs 25%, Sundsvall

Genusvetenskap GR (A), Lika villkor i undervisning, lärande och forskning I, 7,5 hp, distanskurs 25%, Sundsvall

Genusvetenskap GR (A), Introduktion till Genusvetenskap A1, 15 hp, 50% IT-distans

Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp, 50% IT-distans

Genusvetenskap Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

Makt och kön A, B och C kurs, alla 30 hp

Vad betyder det egentligen att vara kvinna eller man idag? Är det till exempel fortfarande "normalt" att kvinnor ska ta mindre plats än män? Varför är mäns våld mot kvinnor så vanligt? Och hur kommer det sig att könens betydelser har varierat så genom historien och i olika slags samhällen, samtidigt som vissa betydelser verkar vara ganska oföränderliga? Som att kvinnors arbete fortfarande betalas sämre än mäns; och att mäns överordning över kvinnor ännu lever kvar i många sammanhang, som bolagsstyrelser, i hemmet och i politiken. Det är sådana frågor som genusvetenskap undersöker. När du läser genusvetenskap i Umeå är det framför allt maktförhållandena mellan könen som står i fokus, och hur de kompliceras av andra maktdimensioner i samhället som sexualitet och etnisk tillhörighet. På våra kurser möter du lärare från flera olika vetenskaper, som diskuterar genusfrågor från olika perspektiv. Genuskunskaper är idag efterfrågade inom allt fler områden i arbetslivet, t.ex. inom skolan, media, offentlig och privat förvaltning. I våra kurser arbetar vi därför med att utveckla deltagarnas förmåga att granska verksamheter och texter ur kritiska genusperspektiv. Den kunskapen är till stor nytta inte minst för den som studerar genusvetenskap i kombination med andra universitetsämnen eller inom utbildningsprogram. Vi lägger också tonvikt vid skrivfärdigheter och presentationsförmåga; något som är mycket viktigt i dagens arbetsliv.

 

Genusstudier - Genus, makt och samhälle, 7,5 hp, Umeå universitet.

Att fördjupa kunskaper om betydelser av genus och samhälle, jämställdhet och socialt hållbar utveckling.

Distanskurs 25 %.

 

Litteratur och genus, Grundkurs, 15 hp, Göteborgs universitet

Grundnivå, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Vilken betydelse har egentligen genus för vår förståelse av litteratur? Hur har synen på kön och genus förändrats genom tiderna ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv? Kursen tar ett helhetsgrepp på dessa och liknande frågor. Du får en allmän introduktion till litteraturvetenskapliga teorier och metoder med genusinriktning. Genom den lär du dig att analysera litterära texter ur ett genusperspektiv. Du får en översikt över hur den litterära genusforskningen vuxit fram från 1960-talets könsrollstänkande till dagens queer- och maskulinitetsforskning. Kursen anlägger både ett historiskt och tematiskt perspektiv på förhållandet mellan litteratur och genus. Därför får du även en inblick i olika litteraturhistoriska epoker från 1800-talets salongskultur till 2000-talets chick lit-fenomen och självbiografiska bekännelseboom.

Kväll 50%

 

Litteratur och genus

Den genusorienterade och feministiska litteraturforskningen är etablerad i Uppsala sedan 1960-talet och samlar idag en rad områden som intresserar sig för litteraturens gestaltning av kön och identitet, de litterära institutionerna samt författares socialhistoria. Pågående forskning rör bland annat makt och retorik i 1700-talets religiösa litteratur, svensk stadslitteratur kring sekelskiftet 1900, mellankrigstidens författare, litteratur och modernitet, Selma Lagerlöf och hennes läsare, queerstudier samt flickforskning. Publicerade studier gäller bland annat 1700-talets kvinnliga författare och boktryckarväsende, performativitet, mellankrigstidens litteratur, barn- och ungdomslitteratur samt författarskapsstudier om Fredrika Bremer, August Strindberg, Selma Lagerlöf, Klara Johanson, Agnes von Krusenstjerna och Alice Lyttkens.

 

Exempel på distanskurser:

 

Litteratur och genus, 15 hp, Linnéuniversitetet

Grundnivå, Institutionen för språk och litteratur

Har skönlitteraturen ett kön? Detta har forskare och kritiker diskuterat alltsedan den feministiska rörelsens moderna genombrott. Med utgångspunkt i klassiska feministiska verk och samtida genusteorier studeras hur författare skildrar män och kvinnor och vilken vidare roll könet har för skrivande och läsande av litteratur.

Distanskurs 50%

 

Genus, litteratur och medier, 7.5 hp, Luleå tekniska universitet

Grundnivå, Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Har litteraturen ett kön och vilka bilder av män och kvinnor ger massmedia? I denna kurs får du kunskap om betydelsen av genus i olika typer av texter från 1800-talet fram till idag.

Under kursen kommer du att studera olika uppfattningar om kön inom det estetiska fältet med fokus på skönlitteratur, film, tv och tidningar.

Distanskurs 25%

 

 

Copyright © Meja 2012