Meja - Förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

 

Genusutbildningar

 

Vad är genusvetenskap?

Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren.

 

Att anlägga ett genusperspektiv kan beskrivas som att betrakta livet och samhället som konsekvent präglat av förhållanden mellan könsroller. Idéer om könsroller a5nses existera i all mänsklig erfarenhet och verksamhet och dessa idéer förmodas ligga till grund för hur sociala strukturer formas. Genusvetenskaplig forskning kan innefatta allt från övergripande materialistiska analyser av resursfördelning i samhället till kartläggning av informella maktstrukturer i en specifik, begränsad kontext. Genusperspektivet används, och utvecklas, även inom många andra discipliner än den rent genusvetenskapliga. (Wikipedia)

 

Exempel på genusutbildningar i Sverige:

Genusvetenskap, 60 hp, Mittuniversitetet Sundsvall

Genusvetenskap, inbegripet inriktningar som könsteoretisk forskning, feministisk forskning, mansforskning, sexualitetsforskning med mera, handlar om att undersöka och problematisera det vi till vardags kallar kön.

I varje samhälle finns en genusordning. Den består av alla föreställningar om kvinnligt och manligt som föreligger på en viss plats vid en viss tid och allt som dessa för med sig i fråga om vem som gör vad, vem som kan bestämma vad, hur vi uppfattar oss själva och varandra, kollektivt och individuellt. Föreställningar och berättelser om kön, genus, genomsyrar vårt tänkande och präglar inte bara sexualitet och familjeliv utan också arbetsmarknad, politik, religion, juridik etc. Genus är en term som pekar på en särskild aspekt av allt mänskligt liv.

Genusvetenskap, 90 hp + 120 hp, Umeå universitet

När du läser genusvetenskap i Umeå är det framför allt maktförhållandena mellan könen som står i fokus, och hur de kompliceras av andra maktdimensioner i samhället som sexualitet och etnisk tillhörighet. På våra kurser möter du lärare från flera olika vetenskaper, som diskuterar genusfrågor från olika perspektiv. Genuskunskaper är idag efterfrågade inom allt fler områden i arbetslivet, t.ex. inom skolan, media, offentlig och privat förvaltning. I våra kurser arbetar vi därför med att utveckla deltagarnas förmåga att granska verksamheter och texter ur kritiska genusperspektiv. Den kunskapen är till stor nytta inte minst för den som studerar genusvetenskap i kombination med andra universitetsämnen eller inom utbildningsprogram.

 

Genusvetenskap, 90 hp, Göteborgs universitet

På den här kursen studerar du maktförhållanden och normer relaterade till kön, sexualitet, etnicitet, klass, ålder och funktionsnormalitet i nutid såväl som dåtid. Politik, organisation, vardagsliv, kulturella representationer i konst, litteratur och populärkultur fokuseras och analyseras utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv.

 

Genusvetenskap, 90 hp + 120 hp, Uppsala universitet

Finns det ”riktiga kvinnor” och ”riktiga män”? Vad står trans för, och vad innebär postkolonial feminism? Hur kan vi se på kroppar och sexualiteter? Hur fungerar en likabehandlingsplan, och hur kan vi förstå de olika familjekonstruktioner vi möter idag? Hur görs genus i media, konst och litteratur?

 

Besök lärosätenas hemsidor för mer information.