Meja - Förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

Stadgar

 

§ 1 Namn

Föreningens namn är Meja, förening för kvinnohistoria och genusforskning.

 

§ 2 Föreningsform

Föreningens form är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden.

 

§ 3 Hemort

Föreningens hemort är Östersund.

§ 4 Ändamål

Föreningens ändamål är:

- att fungera som forum för alla som är intresserade av kvinno- och genushistoria

- att ordna kurser, seminarier, workshops, temakvällar och studiebesök

- att samordna publikationer inom området

- att bidra till att det skrivs och forskas om kvinnor och män ur ett genusperspektiv

- att bli en träffpunkt och en mötesplats för likasinnade

- att verka i huvudsak inom Jämtlands län.

 

§ 5 Medlem

Enskilda personer som vill stödja föreningens ändamål.

§ 6 Stödmedlem

Som stödmedlem kan antas både fysisk person och juridisk person. Stödmedlem saknar rösträtt.

 

§ 7 Avgift för medlem och stödmedlem

Medlem betalar fastställd årsavgift. Stödmedlem betalar fastställd årsavgift eller valfri högre årsavgift. Avgifter fastställs av årsmötet för nästkommande år. Avgifter skall vara inbetalda senast 31 mars.

 

§ 8 Utträde

Om medlem och stödmedlem önskar lämna föreningen skall styrelsen meddelas skriftligt. Medlem och stödmedlem, som efter en påminnelse inte betalat årsavgift, ska betraktas som att frivilligt ha lämnat föreningen och beviljas därmed automatiskt utträde.

 

§ 9 Uteslutning

Uteslutning kan ske av medlem och stödmedlem som:

- motverkar föreningens syfte

- uppsåtligt skadar föreningen

- bryter mot stadgarna

Beslut om uteslutning fattas på medlemsmöte med tre fjärdedels majoritet.

§ 10 Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av 3, 5, 7 eller 9 ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet med mandattid på 1 år. Övriga ledamöter väljs med mandattid på 2 år, med växelvis avgång. I övrigt beslutar styrelsen inom sig om fördelning av arbetsuppgifter. Styrelsemöte ska hållas minst 4 ggr per år. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

 

§ 11 Revisorer

Två revisorer och en revisorsersättare skall utses av årsmötet, på ett år vardera.

 

§ 12 Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de som styrelsen, på styrelsemöte, utser att teckna firma.

 

§ 13 Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte ska hållas senast 31 maj. Kallelse och dagordning skall vara medlemmarna tillhanda åtta veckor före årsmötesdagen. Kallelse sker skriftligt genom brev eller e-brev.

 

Dagordning för årsmöte

§ 1 Årsmötets öppnande

§ 2 Godkännande av dagordning

§ 3 Val av mötesordförande

§ 4 Val av mötessekreterare

§ 5 Val av två justerare tillika rösträknare

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning

§ 8 Styrelsens årsredovisning för det gångna året

§ 9 Revisorernas berättelse för det gångna året

§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 12 Fastställande av ev. arvoden

§ 13 Fastställande av antal styrelseledamöter (3, 5, 7 eller 9 ledamöter totalt)

§ 14 Val av ordförande i föreningen för ett år

§ 15 Val av övriga styrelseledamöter för två år

§ 16 Val av två revisorer och en revisorsersättare för ett år

§ 17 Val av valberedning för ett år, med beslut om sammankallande

§ 18 Fastställande av årsavgift för medlem och stödmedlem för nästkommande år

§ 19 Fastställande av verksamhetsplan och budget

§ 20 Ärenden som av styrelse, medlemsmöte eller medlem föranmälts till årsmötet

§ 21 Övriga frågor för information

§ 22 Årsmötets avslutande

 

§ 14 Ärenden

Ärenden som ska behandlas av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötesdag.

 

§ 15 Medlemsmöte

Medlemsmöte ska hållas när styrelsen anser att behov finns, eller när revisor eller minst 10 % av medlemmarna så begär. Kallelse ska ske skriftligt eller med e-brev och vara medlemmarna tillhanda senast 1 vecka före utsatt dag. Beslut på medlemsmöte får bara fattas i de frågor som angivits i kallelsen.

 

§ 16 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

§ 17 Årsredovisning

Föreningens årsredovisning, bestående av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning, skall av styrelsen lämnas till revisorerna i god tid innan årsmötet.

 

§ 18 Stadgeändring

Ändring av stadgarna avgörs med två tredjedels majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav det första ska vara årsmöte. Minst en månad ska förflyta mellan dessa två möten. Förslag till ändring av stadgarna skall medfölja kallelsen.

 

§ 19 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas genom majoritetsbeslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav ett ska vara årsmöte, eller genom beslut på ett årsmöte om beslutet är enhälligt. Vid upplösning skall icke förbrukade medel och ev. kvarvarande inventarier m.m. återbetalas till bidragsgivare, tillfalla förening eller annan verksamhet med liknande mål och syfte.

 

 

Östersund den 28 maj 2007.